CEO Greeting
Location
VOGOS CO., LTD.
No.812, EZEN Mecha-zone, 2979, Hagun-ri, Yangchon-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-843, KOREA.
TEL : +82 - 31- 911- 8646 (Rep.) / FAX : +82 - 31- 999- 8630

(주)보고스
경기도 김포시 양촌면 학운리 2979번지 이젠 메카존 812호
TEL : 031 - 911 - 8646 / FAX : 031 - 999 - 8630


크게 보기


1. GPS 이용시
- '보고스'로 검색 (김포시 양촌면 학운리)
- GPS상에 없을 경우 '메카존'으로 검색

2. 대중교통 이용시
- 이젠 (메카존) 하차
- 일반버스 : 81-1(선진버스), 86(선진버스), 9-1(김포운수)
- 간선버스 : 70(신동아교통)

3. 자가용 이용시
-올림픽대로->매립지도로->당하지구->검단지구->해병제2사단 사거리 앞 좌회전->양촌산업단지

-김포공항방향->김포 고촌->사우사거리->장기동->한강신도시->구래골입구 사거리 앞 우회전->해병제2사단 사거리 앞 좌회전->양촌산업단지

-서울외곽순환도로->계양IC->인천서구->검암->검단->해병제2사단 사거리 앞 좌회전->양촌산업단지VOGOS 
   No.812, EZEN Mecha-zone, 117, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10048, KOREA. 
   TEL : +82-31-911-8646 (REP.) / FAX : +82-31-911 -3387 
VOGOS KOREA SERVICE 
   NO.208, 79, Jungang-ro 1261beon-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10402, KOREA. 
VOGOS TECHNOLOGY LIMITED (CHINA) 
   NO.4 HUANGSHAN ROAD, DALONG VILLAGE, DALONG STREET, PANYU, GUANGZHOU, 511450, CHINA. 
   TEL : +86-20-3114-9690 (REP.)